Truca o envia whatsapp+34 685 662 185
NOVA REVISTA

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, PER L’ORIENTACIÓ SEXUAL I O DE LA IDENTITAT SEXUAL

Reu+ | Lliga Reumatològica Catalana manifesta el seu compromís per assolir espais de treball i associatius segurs, unes relacions laborals i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones, i, conseqüentment, lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Així mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament sexual, i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.

És per això que s’ha elaborat aquest protocol. Aquest protocol preveu tres dimensions estratègiques fonamentals per aconseguir-ho: la prevenció, l’actuació davant de situacions d’assetjament (inclou la investigació i resolució), i la reparació.

També l’entitat col·labora a través de les administracions i institucions que ofereixen serveis i recursos en el cas que les persones sòcies els hi comuniquin que estan patint una situació d’assetjament sexual en l‘àmbit familiar, acomplint amb el deure d’intervenció com a entitat social. 

La Comissió d’Igualtat

Per tal de poder elaborar i realitzar les funcions previstes en aquest Protocol, s’ha aprovat la creació de la Comissió d’Igualtat, formada de manera plural i democràtica. La composició de la Comissió d’Igualtat és una persona nomenada en representació de la Junta,  una representant de les persones treballadores assalariades, i una representant de les persones sòcies.

En el moment de l’aprovació d’aquest Protocol, les persones representants que composen la Comissió d’Igualtat són:

  • La Presidenta de l’entitat, Sra. Elisenda de la Torre Hervera, en representació de la Junta.
  • La Sra . Fabiola Martínez, en representació de les persones treballadores.
  • La Sra. Eugènia Bretones, en representació de les persones sòcies, que assumeix també la vocalia com a experta en qüestions de gènere.

 

Objectius

Els objectius del present protocol són:

  • Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual.
  • Disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre, investigar, i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dintre dels terminis que estableix el protocol.
  • Vetllar per un entorn laboral en què les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i dignitat.
  • Establir les mesures preventives necessàries per evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació i/ identitat sexual a l’entitat.
  • Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.

Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc en l’entorn de Lliga Reumatològica Catalana. És d’aplicació a totes les persones treballadores i a les associades a la Lliga Reumatològica Catalana i també s’aplica a qualsevol persona que, encara que estigui sota la dependència d’un tercer, dugui a terme activitats o presti serveis a Lliga Reumatològica Catalana.

Aprovació i seguiment

Protocol aprovat en data 8 de novembre de 2021 per la Junta de l’associació Lliga Reumatològica Catalana, i vigent a partir del dia 1 de gener de 2.022. Aquest Protocol s’adaptarà a les normatives legalment aplicables vigents.

Respecte les persones treballadores, La Lliga Reumatològica Catalana es reuneix amb la representació de les persones treballadores dos cops a l’any per fer l’avaluació i el seguiment d’aquest Protocol.

La Comissió d’Igualtat retrà comptes a la Junta de l’entitat de la seva actuació, al menys, un cop a l’any.

Formulari de denúncia

 

Descarrega el Protocol de prevenció d’assetjament en PDF. Baixa